Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Občina Vojnik

 

Arclin, Beli Potok pri Frankolovem,

Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce,

Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dol pod Gojko,

Dedni Vrh pri Vojniku, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova,

Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko,

Landek, Lemberg pri Novi Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa

pri Frankolovem, Male Dole, Nova Cerkev, Novake,

Podgorje pod Čerinom, Polže, Pristava, Rakova

Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Selce,

Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi,

Stražica, Tomaž nad Vojnikom, Trnovlje pri Socki,

Velika Raven, Verpete, Vine, Vizore, Višnja vas,

Vojnik, Zabukovje, Zlateče, Želče.

Zagotavljanje prevoznosti lokalnih cest

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, Slavko Jezernik, Dušan Horvat

 

 Zimska služba izvaja dejavnosti in opravila, potrebna za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled) je varen promet na cestah in drugih javnih površinah lahko ogrožen. V krajevnih skupnostih Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo imamo organizirano zimsko službo za zagotavljanje prevoznosti cest, ki so v upravljanju posamezne krajevne skupnosti. V ta namen imamo podpisane pogodbe z izvajalci pluženja snega.

     Izvajalci so dolžni začeti pluženje, ko so za to izpolnjeni pogoji, ki so predpisani v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). To pomeni, da se posipavanje začne ob poledici ali začetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje se začne, ko zapade 10 cm snega na cestiščih glavnih prometnic, za vse druge stranske ceste in parkirišča pa pri 15 cm novozapadlega snega. Prevoznost je zagotovljena, če je na glavnih cestah (regionalne in lokalne ceste) do 10 cm snega in na stranskih cestah ter parkiriščih do 15 cm snega, promet pa možen z uporabo zimske opreme (zimskih gum, snežnih verig).

    Območja, ki jih izvajalci pokrivajo, so obsežna, zato prosimo vse krajane za razumevanje in prilagoditev potrebe po vožnji razmeram na cestah ter uporabo ustrezne opremljenosti prevoznih sredstev. Učinkovitost zimske službe ni vedno odvisna samo od vzdrževalca cest, ampak je potrebno tudi sodelovanje krajanov in lastnikov zemljišč. Zato vas prosimo, da odstranite nepravilna parkirana vozila ter vegetacijo (veje) ob cestah ter pločnikih, ki v zimskih razmerah ovirajo izvajanje zimske službe in odvijanje prometa. Prav tako velja poudariti, da zimska služba ne ureja čiščenja dvorišč in vhodov, za te vrste odstranjevanja snega poskrbite lastniki. V vseh treh krajevnih skupnostih nam je z več ukrepi v zadnjih letih uspelo zagotoviti kakovostno zimsko službo za ceste, ki so v upravljanju KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo, kljub temu pa se zavedamo, da zagotovo prevoznosti cest v vseh razmerah ne moremo zagotoviti, saj je narava nepredvidljiva in še vedno močnejša od človeka. Ko sneži celo noč, ni mogoče pričakovati, da bo ob šesti uri zjutraj vse spluženo in počiščeno.

   Že nekaj let ugotavljamo, da udeleženci v cestnem prometu ne upoštevajo predpisov o zimski opremi vozil, prav tako pa ne prilagodijo hitrosti razmeram na cesti, kar posledično pripelje do prometnih nesreč kljub rednemu vzdrževanju cest v zimskih razmerah. V KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo si bomo še naprej prizadevali, da bi v zimskih razmerah na cestah v naših KS bilo čim manj nevšečnosti. Uporabnike cest prosimo predvsem za strpnost in razumevanje ter prilagoditev potreb vožnje zimskim razmeram.

Občina Vojnik in KS Frankolovo

BRANKO PETRE

Župan Občine Vojnik v mandatu 2022–2026 

Občinski svet Občine Vojnik je
8. decembra 2022 na 1. redni – konstitutivni seji ugotovil izvolitev župana BRANKA PETRETA, roj. 18. 4. 1963, stan. Razdelj 6/a, 3203 Nova Cerkev. 

Občina Vojnik

Keršova 8
3212 Vojnik
Telefon: 03/7800-620
 

            Mojca Skale

                          MojaObčina.si Vojnik

 

VIZIJA: Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih omogočila sedanjim in bodočim rodovom kakovostno življenje z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja.     

 

Predsednik KS Frankolovo je Damjan Muzl.

Župan Občine Vojnik Branko Petre je s sklepom št. 100-0030/2022-1 od 1. januarja 2023 imenoval za podžupana Občine Vojnik Damjana Muzla.

Izsek iz sklepa o imenovanju:

»Naloge podžupana so na področju problematike mladih, športa, spodbujanja delovanja in razvoja društev ter protokolarnih zadev.  

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja podžupan funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev.

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante