Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Občina Vojnik

ima 54 naselij:

 

Arclin, Beli Potok pri Frankolovem,

Bezenškovo Bukovje, Bezovica, Bovše, Brdce,

Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dol pod Gojko,

Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Globoče,

Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova,

Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko,

Landek, Lemberg pri Novi Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa

pri Frankolovem, Male Dole, Nova Cerkev, Novake,

Podgorje pod Čerinom, Polže, Pristava, Rakova

Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Selce,

Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi,

Stražica, Tomaž nad Vojnikom, Trnovlje pri Socki,

Velika Raven, Verpete, Vine, Vizore, Višnja vas,

Vojnik, Zabukovje, Želče.

Zagotavljanje prevoznosti lokalnih cest

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, Slavko Jezernik, Dušan Horvat

 

 Zimska služba izvaja dejavnosti in opravila, potrebna za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, žled) je varen promet na cestah in drugih javnih površinah lahko ogrožen. V krajevnih skupnostih Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo imamo organizirano zimsko službo za zagotavljanje prevoznosti cest, ki so v upravljanju posamezne krajevne skupnosti. V ta namen imamo podpisane pogodbe z izvajalci pluženja snega.

     Izvajalci so dolžni začeti pluženje, ko so za to izpolnjeni pogoji, ki so predpisani v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). To pomeni, da se posipavanje začne ob poledici ali začetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje se začne, ko zapade 10 cm snega na cestiščih glavnih prometnic, za vse druge stranske ceste in parkirišča pa pri 15 cm novozapadlega snega. Prevoznost je zagotovljena, če je na glavnih cestah (regionalne in lokalne ceste) do 10 cm snega in na stranskih cestah ter parkiriščih do 15 cm snega, promet pa možen z uporabo zimske opreme (zimskih gum, snežnih verig).

    Območja, ki jih izvajalci pokrivajo, so obsežna, zato prosimo vse krajane za razumevanje in prilagoditev potrebe po vožnji razmeram na cestah ter uporabo ustrezne opremljenosti prevoznih sredstev. Učinkovitost zimske službe ni vedno odvisna samo od vzdrževalca cest, ampak je potrebno tudi sodelovanje krajanov in lastnikov zemljišč. Zato vas prosimo, da odstranite nepravilna parkirana vozila ter vegetacijo (veje) ob cestah ter pločnikih, ki v zimskih razmerah ovirajo izvajanje zimske službe in odvijanje prometa. Prav tako velja poudariti, da zimska služba ne ureja čiščenja dvorišč in vhodov, za te vrste odstranjevanja snega poskrbite lastniki. V vseh treh krajevnih skupnostih nam je z več ukrepi v zadnjih letih uspelo zagotoviti kakovostno zimsko službo za ceste, ki so v upravljanju KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo, kljub temu pa se zavedamo, da zagotovo prevoznosti cest v vseh razmerah ne moremo zagotoviti, saj je narava nepredvidljiva in še vedno močnejša od človeka. Ko sneži celo noč, ni mogoče pričakovati, da bo ob šesti uri zjutraj vse spluženo in počiščeno.

   Že nekaj let ugotavljamo, da udeleženci v cestnem prometu ne upoštevajo predpisov o zimski opremi vozil, prav tako pa ne prilagodijo hitrosti razmeram na cesti, kar posledično pripelje do prometnih nesreč kljub rednemu vzdrževanju cest v zimskih razmerah. V KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo si bomo še naprej prizadevali, da bi v zimskih razmerah na cestah v naših KS bilo čim manj nevšečnosti. Uporabnike cest prosimo predvsem za strpnost in razumevanje ter prilagoditev potreb vožnje zimskim razmeram.

Občina Vojnik in KS Frankolovo

BRANKO PETRE

03/78-00- 640

 

ŽUPAN Občine Vojnik v mandatnem obdobju 2014 - 2018 je Branko Petre (NSi), roj. 18.04. 1963, ki funkcijo opravlja prvo mandatno obdobje.

 

Župan predstavlja in zastopa občino ter občinski svet, ki ga sklicuje ter vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Naloge župana so podrobneje definirane v 45. členu Statuta Občine Vojnik.

Občina Vojnik

Keršova 8
3212 Vojnik
Telefon: 03/7800-620
 

OBČINA VOJNIK

 

Občina Vojnik ima uradne ure osebno in preko telefona ob: 

-          ponedeljkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00,

-          sredah od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00,

-          petkih od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.


 

Poslovni čas za splošne informacije in vložišče (oddajo vlog za Občino Vojnik) je ob:

-          ponedeljkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00,

-          torkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00,

-          sreda od 8.00 11.00 in od 12.00 do 17.00 

-          četrtkih od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00 

-          petkih od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.

 

         Mojca Skale

                          MojaObčina.si Vojnik

 

VIZIJA: Občina Vojnik bo s trajnostnim razvojem na vseh področjih omogočila sedanjim in bodočim rodovom kakovostno življenje z aktivnim vključevanjem v gospodarske in družbene procese okolja.     

 

Beseda župana

Spoštovani občani občine Vojnik!

    Tokrat piše Besedo župana prvič po dvajsetih letih drug župan. Za nami so lokalne volitve in dovolite, da se vsem, ki ste odšli na volitve, iskreno zahvalim. Naša pravica je, da se udeležimo volitev, pa tudi naša dolžnost. Želel bi, da bi bila udeležba še višja, vsekakor pa se vsakemu zahvaljujem za glas in podporo. Obljubo, da bo občina tudi v prihodnje blizu ljudem, župan pa vam v pomoč, sem dal pred volitvami in jo imam namen izpolniti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi upokojenemu županu Benediktu Podergajsu za korektno pomoč pri prevzemanju županskih nalog.

    Za mano je dober mesec dela na novem delovnem mestu in postorili smo nekaj stvari, ki so bile najbolj pomembne in tudi nujne.

  1. Izvedli smo konstitutivno sejo občinskega sveta, na kateri smo potrdili mandate svetnikov in mandat župana. Imenovali smo komisijo za mandatna vprašanja in imenovanja.

  2. Opravili smo konstitutivne seje v vseh treh krajevnih skupnosti, potrdili mandate svetnikov KS, ti pa so izvolili nove predsednike KS. Novi predsedniki so postali za KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek, za KS Nova Cerkev Slavko Jezernik in za KS Frankolovo Dušan Horvat. Vsem izvoljenim svetnikom v OS in KS ter svetnikom in predsednikom KS iskreno čestitam in jim želim uspešno delo. Prav tako se moram iskreno zahvaliti občinski volilni komisiji, še posebej njenemu predsedniku mag. Priteklju za odlično opravljeno delo, saj na izvedbo volitev ni bilo niti ene pritožbe. Hvala.

  3. Na drugi seji OS, ki smo jo imeli 6. novembra, smo na predlog komisije za mandatna vprašanja imenovali člane odborov in komisij ter potrdili nadomestno članico OS. Prav tako smo imenovali novega podžupana, to vlogo je prevzel Viktor Štokojnik. K imenovanju je najbolj prispevalo njegovo poznavanje dela OS, poznavanje občine in ugled, ki ga uživa med nami.

  4. V polnem teku je delo na pripravo proračuna za leto 2015. Žal se nedorečena politika na ravni države odraža tudi pri nas, saj nekatera izhodišča, kot so višina glavarine in sredstva za investicije in razvoj občin, še niso dokončno določena, pričakujemo pa njihovo zmanjšanje pri investicijah in celo ukinitev. Vsekakor bo leto 2015 s proračunskega vidika izjemno zahtevno, saj bo sredstev manj, trenutno ni niti razpisov za dodatna sredstva iz EU. Želim pa, da proračun kljub temu sprejmemo še letos, da bo omogočeno normalno delo v naslednjem letu.

  5. V občini se srečujemo tudi s težavami pri izvajanju projekta protipoplavnih ukrepov, saj dela zaostajajo in obstaja nevarnost, da ne bodo dokončana. Na več načinov se trudimo, da bi na ministrstvu dosegli dokončanje projekta. Nerazumljivo je, kako neodgovorno gledajo na težave ljudi, ki trepetajo ob vsakem dežju.

  6. V petek, 5. decembra, smo odprli nove prostore medgeneracijskega centra v sklopu projekta CPU. Čestitam dr. Marinki Vovk in njeni ekipi za ta uspeh. Odnosi med ljudmi različnih starostnih obdobij, prenašanje znanj in veščin med mladimi in starejšimi, kakovostno skupno preživljanje prostega časa – to so cilji centra, ki si jih želim tudi sam. Zato vas vabim, da se v čim večjem številu vključite v delo oz. projekte centra. Videli boste, da je vredno truda.

    Počasi stopamo v praznični čas, ko se leto poslavlja in ko se bomo ozrli na prehojeno pot ter si naredili nove načrte za leto, ki prihaja. Čas okoli božiča naj bo vsem nam čas miru in priložnost za druženje z našimi dragimi. Izkoristimo ga. Ne pozabimo na tiste, ki so sami ali v stiski, in jih obiščimo ter tudi njim polepšajmo praznike. V tem času bodo naša društva pripravila veliko prireditev, povabim vas, da se jih udeležite čim več in si polepšate praznične dneve, nastopajočim pa daste priznanje za njihov trud.

    Ob koncu mi ostane le še voščilo. Naj bodo prihajajoči prazniki čim lepši, naj prinesejo vam in vašim dragim notranji mir in vsakršen blagoslov. Leta, ki prihaja, se ne bojmo, ampak stopimo na pot smelo in v prepričanju, da nam bo uspelo. Ustanovitelj skavtov R. B. Powell pravi: »Na pravi poti k sreči je tisti, ki skrbi za srečo drugih.«

Srečno,

vaš župan

Branko Petre

                                           Iz MojaObčina.si Vojnik

Dušan Horvat

KS Frankolovo

Stražica 2

3213 Frankolovo

Telefon: 03/7814-056

Predsednik sveta: Dušan Horvat

 

Uradne ure KS Frankolovo od 1. maja 2015

 

Ponedeljek   od 8.00 do 11.00

           in od 14.00 do 16.30

Četrtek       od 8.00 do 11.00                     

KS Frankolovo v novi sestavi

   V mesecu oktobru smo se člani sveta KS Frankolovo na 2. redni seji sestali z izvajalci zimske službe za sezono 2014–2015.

   V KS Frankolovo nam je v zadnjih letih uspelo dvigniti prevoznost cest v zimskih razmerah na zavidljiv nivo. Na opravljeno delo smo ponosni, saj ni večjih pripomb zaradi kakovosti opravljenih del in časovnega odziva izvajalcev. Vseeno je treba upoštevati dejstvo, da je nemogoče v istem trenutku ugoditi vsakemu posamezniku in mu izpolniti različne zahteve in želje.

   V naši KS je vse več asfaltiranih cest, ki se lažje plužijo in se skoraj vse posipavajo z mešanico peska in soli. Žal nam je ostalo še precej cest v makadamski izvedbi, predvsem v hribovitih delih, za katere se porabi več časa za pluženje in prevoznost. V zadnjih letih se je posodobila tudi oprema naših izvajalcev in zgradilo centralno skladišče za mešanico. S tem so se izboljšali pogoji dela, kakovost in odzivnost.

   Za uspešno delovanje zimske službe so v prvi vrsti zaslužni vsi izvajalci, ki velikokrat v težkih razmerah, pogostokrat v nočnih ali zgodnjih jutranjih urah opravijo svoje delo, ko mi še spimo. Zato je prav, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem za opravljeno delo v preteklem obdobju, v želji in upanju, da takšno sodelovanje ostane tudi v prihodnje.

  Spoštovani krajani, prosim vas, da v času zimskih razmer odmaknete avtomobile z območja obcestnih površin in druge ovire, ki otežujejo izvajanje zimske službe. Do izvajalcev bodite obzirni in strpni.

  Člani sveta KS smo na seji sprejeli tudi načrt najnujnejših investicij v KS Frankolovo za leto 2015, ki služi za pripravo proračuna občine Vojnik. Vsebuje predvsem izvedbo projektov, ki so pomembni za kraj in ki si jih krajani želijo že nekaj časa.

   Na seji smo potrdili člane komunalne komisije. Dogovorili smo se, da bo vsak član sveta pokrival svoje območje, kjer je bil tudi izvoljen za svetnika. Za predsednika komunalne komisije smo predlagali Andreja Vezenška, ki je funkcijo tudi prevzel.

                                            Dušan Horvat

                                              Iz MojaObčina.si Vojnik

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante